تبلیغات
--- - نمونه سوالات دانش خانواده1393

---

بسم الله الرحمن الرحیم/نمونه سوالات دانش خانواده وجمعیت کتاب استاد هدایت الله ستوده/1393

1-خانواده راازنگاه دیویس( )واسلام تعریف کنید.

2-کارکردهای خانواده را د رجامعه معاصر(ازنگاه دورکیم وپارسونز)بنویسید.

3-انواع خانواده رادرفرهنگهای مختلف نامبرده وبه اختصار تعریف کنید.

4-عوامل تحکیم خانواده رانام برده وتعریف کنید.

5-هدفهای ازدواج دراسلام رانامبرده وتعریف کنید.

6-شیوه های همسرگزینی رانامبرده وتوضیح دهید.

7-عوامل موفقیت درازدواج رابنویسید.

8-خویشاوندی وانواع آنراتعریف کنید.

9-آثار وفوائد صله رحم رابنویسید.

10-هدف های آسیب شناسی اجتماعی رابنویسید.

11-آسیب هایی که خانواده  هاراتهاید میکندنام ببرید.

12-تاثیر فقدان مادروپدربرخانواده رابنویسید.

13-آسیب های رسانه ای راتوضیح دهید.

14-توجه اسلام به دوره جوانی راتوضیح دهید.

15-طلاق دراسلام راتوضیح راتوضیح دهید.

16-منظورازشش وضعیت طلاق ازنظرپل بوهانون چیست آنراتوضیح دهید.

17-عمده ترین دلایل طلاق درایران رابنویسید.

18-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان رابنویسید.

19-عوامل کاهش وقوع طلاق رابنویسید.

20-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.1-جمعیت حاضروجمعیت قانونی 2-جمعیت متوقف 3-جمعیت جوان 4-جمعیت بسته 5-جمعیت فوق سالمندی

6-ثابت ها ومتغیرهای ژنتیکی

21-مزایای آمارگیری نمونه ای رابنویسیدو

22-عوامل کاهش وافزایش جمعیت رابنویسید.

23-علل تراکم جمعیت رانام برده وتوضیح دهید.

24-فرمول تراکم زیستی وتراکم حسابی جمعیت رابنویسید.

25-نقش عوامل مختلف درمیزان مرگ ومیررابنویسید.

26-چه برنامه های تشویقی برای افزایش جمعیت به نظرتان میرسد؟(حداقل6موردذکرکنید)

27-مالتوسی های جدید(نئومالتوسیانیسم)راجع به افزایش جمعیت چه میگویند.

28-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان را بنویسید.

29-مزایای ازدواج های خویشاوندی را بنویسید.

30-گروه های سنی جمعیت را توضیح دهید

بسم الله الرحمن الرحیم/نمونه سوالات دانش خانواده وجمعیت کتاب استاد هدایت الله ستوده/1393

1-خانواده راازنگاه دیویس( )واسلام تعریف کنید.

2-کارکردهای خانواده را د رجامعه معاصر(ازنگاه دورکیم وپارسونز)بنویسید.

3-انواع خانواده رادرفرهنگهای مختلف نامبرده وبه اختصار تعریف کنید.

4-عوامل تحکیم خانواده رانام برده وتعریف کنید.

5-هدفهای ازدواج دراسلام رانامبرده وتعریف کنید.

6-شیوه های همسرگزینی رانامبرده وتوضیح دهید.

7-عوامل موفقیت درازدواج رابنویسید.

8-خویشاوندی وانواع آنراتعریف کنید.

9-آثار وفوائد صله رحم رابنویسید.

10-هدف های آسیب شناسی اجتماعی رابنویسید.

11-آسیب هایی که خانواده  هاراتهاید میکندنام ببرید.

12-تاثیر فقدان مادروپدربرخانواده رابنویسید.

13-آسیب های رسانه ای راتوضیح دهید.

14-توجه اسلام به دوره جوانی راتوضیح دهید.

15-طلاق دراسلام راتوضیح راتوضیح دهید.

16-منظورازشش وضعیت طلاق ازنظرپل بوهانون چیست آنراتوضیح دهید.

17-عمده ترین دلایل طلاق درایران رابنویسید.

18-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان رابنویسید.

19-عوامل کاهش وقوع طلاق رابنویسید.

20-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.1-جمعیت حاضروجمعیت قانونی 2-جمعیت متوقف 3-جمعیت جوان 4-جمعیت بسته 5-جمعیت فوق سالمندی

6-ثابت ها ومتغیرهای ژنتیکی

21-مزایای آمارگیری نمونه ای رابنویسیدو

22-عوامل کاهش وافزایش جمعیت رابنویسید.

23-علل تراکم جمعیت رانام برده وتوضیح دهید.

24-فرمول تراکم زیستی وتراکم حسابی جمعیت رابنویسید.

25-نقش عوامل مختلف درمیزان مرگ ومیررابنویسید.

26-چه برنامه های تشویقی برای افزایش جمعیت به نظرتان میرسد؟(حداقل6موردذکرکنید)

27-مالتوسی های جدید(نئومالتوسیانیسم)راجع به افزایش جمعیت چه میگویند.

28-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان را بنویسید.

29-مزایای ازدواج های خویشاوندی را بنویسید.

30-گروه های سنی جمعیت را توضیح دهید
نوشته شده در شنبه 22 آذر 1393 ساعت 09:14 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak