---

بسم الله الرحمن الرحیم/نمونه سوالات دانش خانواده وجمعیت کتاب استاد هدایت الله ستوده/1393

1-خانواده راازنگاه دیویس( )واسلام تعریف کنید.

2-کارکردهای خانواده را د رجامعه معاصر(ازنگاه دورکیم وپارسونز)بنویسید.

3-انواع خانواده رادرفرهنگهای مختلف نامبرده وبه اختصار تعریف کنید.

4-عوامل تحکیم خانواده رانام برده وتعریف کنید.

5-هدفهای ازدواج دراسلام رانامبرده وتعریف کنید.

6-شیوه های همسرگزینی رانامبرده وتوضیح دهید.

7-عوامل موفقیت درازدواج رابنویسید.

8-خویشاوندی وانواع آنراتعریف کنید.

9-آثار وفوائد صله رحم رابنویسید.

10-هدف های آسیب شناسی اجتماعی رابنویسید.

11-آسیب هایی که خانواده  هاراتهاید میکندنام ببرید.

12-تاثیر فقدان مادروپدربرخانواده رابنویسید.

13-آسیب های رسانه ای راتوضیح دهید.

14-توجه اسلام به دوره جوانی راتوضیح دهید.

15-طلاق دراسلام راتوضیح راتوضیح دهید.

16-منظورازشش وضعیت طلاق ازنظرپل بوهانون چیست آنراتوضیح دهید.

17-عمده ترین دلایل طلاق درایران رابنویسید.

18-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان رابنویسید.

19-عوامل کاهش وقوع طلاق رابنویسید.

20-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.1-جمعیت حاضروجمعیت قانونی 2-جمعیت متوقف 3-جمعیت جوان 4-جمعیت بسته 5-جمعیت فوق سالمندی

6-ثابت ها ومتغیرهای ژنتیکی

21-مزایای آمارگیری نمونه ای رابنویسیدو

22-عوامل کاهش وافزایش جمعیت رابنویسید.

23-علل تراکم جمعیت رانام برده وتوضیح دهید.

24-فرمول تراکم زیستی وتراکم حسابی جمعیت رابنویسید.

25-نقش عوامل مختلف درمیزان مرگ ومیررابنویسید.

26-چه برنامه های تشویقی برای افزایش جمعیت به نظرتان میرسد؟(حداقل6موردذکرکنید)

27-مالتوسی های جدید(نئومالتوسیانیسم)راجع به افزایش جمعیت چه میگویند.

28-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان را بنویسید.

29-مزایای ازدواج های خویشاوندی را بنویسید.

30-گروه های سنی جمعیت را توضیح دهید
نوشته شده در شنبه 22 آذر 1393 ساعت 08:23 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم/نمونه سوالات دانش خانواده وجمعیت کتاب استاد هدایت الله ستوده/1393

1-خانواده راازنگاه دیویس( )واسلام تعریف کنید.

2-کارکردهای خانواده را د رجامعه معاصر(ازنگاه دورکیم وپارسونز)بنویسید.

3-انواع خانواده رادرفرهنگهای مختلف نامبرده وبه اختصار تعریف کنید.

4-عوامل تحکیم خانواده رانام برده وتعریف کنید.

5-هدفهای ازدواج دراسلام رانامبرده وتعریف کنید.

6-شیوه های همسرگزینی رانامبرده وتوضیح دهید.

7-عوامل موفقیت درازدواج رابنویسید.

8-خویشاوندی وانواع آنراتعریف کنید.

9-آثار وفوائد صله رحم رابنویسید.

10-هدف های آسیب شناسی اجتماعی رابنویسید.

11-آسیب هایی که خانواده  هاراتهاید میکندنام ببرید.

12-تاثیر فقدان مادروپدربرخانواده رابنویسید.

13-آسیب های رسانه ای راتوضیح دهید.

14-توجه اسلام به دوره جوانی راتوضیح دهید.

15-طلاق دراسلام راتوضیح راتوضیح دهید.

16-منظورازشش وضعیت طلاق ازنظرپل بوهانون چیست آنراتوضیح دهید.

17-عمده ترین دلایل طلاق درایران رابنویسید.

18-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان رابنویسید.

19-عوامل کاهش وقوع طلاق رابنویسید.

20-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.1-جمعیت حاضروجمعیت قانونی 2-جمعیت متوقف 3-جمعیت جوان 4-جمعیت بسته 5-جمعیت فوق سالمندی

6-ثابت ها ومتغیرهای ژنتیکی

21-مزایای آمارگیری نمونه ای رابنویسیدو

22-عوامل کاهش وافزایش جمعیت رابنویسید.

23-علل تراکم جمعیت رانام برده وتوضیح دهید.

24-فرمول تراکم زیستی وتراکم حسابی جمعیت رابنویسید.

25-نقش عوامل مختلف درمیزان مرگ ومیررابنویسید.

26-چه برنامه های تشویقی برای افزایش جمعیت به نظرتان میرسد؟(حداقل6موردذکرکنید)

27-مالتوسی های جدید(نئومالتوسیانیسم)راجع به افزایش جمعیت چه میگویند.

28-پیامدهای طلاق وتاثیرآن برفرزندان را بنویسید.

29-مزایای ازدواج های خویشاوندی را بنویسید.

30-گروه های سنی جمعیت را توضیح دهید
ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 22 آذر 1393 ساعت 08:14 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |


نوشته شده در شنبه 22 آذر 1393 ساعت 07:52 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |


نوشته شده در شنبه 22 آذر 1393 ساعت 07:21 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:59 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:58 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:55 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:53 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:47 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

ننننن
نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:32 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:30 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:28 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند شور آفرین/خداوند والفجر و فتح المبین/خداوند آنها که پرپر شدند/شب آتش و خون کبوتر شدند

=نمونه سوالات کتاب آشنایی بامعارف دفاع مقدس/مولفان:دکترمرادپیری ودکترشربتی//ویراست دوم1393/انتشارات سمت

1-اصطلاحات زیرراتعریف کنید.الف:جنگ   ب:دفاع   ج:جهاد

2-توضیح دهید.الف:ریشه های شروع جنگ                  ب:زمینه های شروع جنگ

3-حضرت امام خمینی(ره)علاوه براصل تدبیردرجنگ چه اصولی راموردنظرداشتند؟

4-اهداف جنگ رابنویسید.

5-موقعیت ایران درمنطقه راتوضیح دهید.

6-سواحل وبنادرعراق وموقعیت آنهارابنویسید.

7-مهمترین علل جنگ ومفادقراردادهای صلح بین ایران وترکیه عثمانی رابنویسید.

8-خلاصه ای ازتشکیل دولت عثمانی تاتشکیل دولت عراق( 1920)رابنویسید.

9-مفادبیانیه 1975الجزایررابنویسید.

10-ماده6بیانیه الجزایررابنویسید.

11-الحاقیه بیانیه الجزایررابنویسید.

12-وضعیت سیاسی/اقتصادی/نظامی /فرهنگی؛اجتماعی /ایران وعراق رادرشروع هجوم عراق به ایران بایکدیگرمقایسه کنید.

13-نقش کشورهای امریکا/شوروی/رژیم صهیونیستی/درجنگ افروزی عراق علیه ایران رابه تفکیک بنویسید.

14-خاویرپرزدکوئیاردبیرکلّ وقت سازمان ملل دررابطه با تجزیه وتحلیل جنگ عراق علیه ایران چه می گوید؟

15-علل سیاسی/نظامی/اقتصادی؛حمله عراق به ایران رابنویسید.

16-زمینه سازی های هجوم بعث عراق به ایران رابنویسید.

17-علل عدم موفقیت هجوم ارتش بعث عراق به ایران را بنویسید.

18-تدابیرامام خمینی(ره)قبل ازشروع جنگ را بنویسید.

19-چهارمقطع جنگ رانوشته یک مقطع رابه دلخواه توضیح دهید.

20-چگونگی عزل بنی صدروفرار اوراتوضیح دهید.

21-عملیاتهای دریایی سال اول جنگ راتوضیح دهید.

22-نتایج عملیاتهای فتح المبین/طرق القدس/بیت المقدس/والفجر8/کربلای5 رابنویسید.

23-دلایل پیروزی نیروهای مسلح ایران درعملیاتهای مختلف رابنویسید.

24-چرا پس ازآزادی خرمشهرجنگ ادامه پیداکرد؟

25- گزیده ای ازفرمایشات امام خمینی(ره)پس ازپذیرش قطعنامه598که در26تیرماه67فرزندشان قرائت شدچه بود؟

26-استحکامات وموانع عراقی هادرکربلای5راتوضیح دهید.

27-تقدیرامام خمینی(ره)درعملیاتهای طریق القدس/کربلای5/وبیت المقدس رابنویسید.

28-هدف  ازکاربردسلاح شیمیایی وبمباران شهرهای ایران چه بود؟

29-بخشی ازحمایتهاو کمکهای کشورهای جهان به رژیم بعثی رابنویسید(به تفکیک کشورها).

30-متن قطعنامه598رابنویسید.

31-شرایط داخلی وخارجی ایران ودلایل پذیرش قطعنامه598رابنویسید.

32-حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)درنمازجمعه20/3/67دررابطهباقطع نامه598چه فرمودند؟

33-دلایل پیروزی ایران دردفاع مقدس رابنویسید.

34-مقام شهیدرابنویسید.

35-تشابه دفاع مقدس ایران را به عاشورای حسینی بنویسید.

 


نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:27 ب.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

نیویورکر: «قاسم سلیمانی» قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است


«جان ماگویر» افسر بازنشسته سازمان سیا می‌گوید «قاسم سلیمانی»، «قدرتمندترین عامل در خاورمیانه است... اما کمتر کسی در مورد او چیزی شنیده است».

به گزارش فارس، نشریه آمریکایی «نیویورکر» در گزارشی مشروح، به ابعاد قدرت و نقش سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. «دکستر فیلکینز» روزنامه‌نگار این نشریه، در گزارش خود با مقامات سابق سازمان سیا، و همچنین مقامات عراقی در مورد شخصیت سردار سلیمانی مصاحبه کرده است.

فیلکینز در بخشی از این گزارش نوشته است ایران بعد از جنگ با عراق توانسته است پروژه‌ای را پیش ببرد که اکنون حوزه نفوذ شیعی را به سرتاسر عراق، سوریه و تا مدیترانه گسترش داده است. ایران در کنار متحدین خود در لبنان و سوریه توانسته محور مقاومت را در این منطقه تشکیل دهد. به نوشته «فیلکینز» سردار سلیمانی از 15 سال قبل و زمانی که به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران منسوب شد، تلاش کرده است تا اوضاع در خاورمیانه را در جهت منافع ایران جهت‌دهی کند. با این حال وی توانسته تا حد زیادی از دید رسانه‌ها دور بماند.

«جان ماگویر» افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مورد وی می‌گوید: سلیمانی قدرتمندترین عامل در خاورمیانه امروز است... با این حال کمتر کسی چیزی درباره وی شنیده است.

نیویورکر در توصیف سردار سلیمانی می‌نویسد: زمانی که سلیمانی در مجامع عمومی ظاهر می‌شود، تلاش می‌کند تا جلب توجه نکند و به ندرت صحبت می‌کند. او رفتاری از خود نشان می‌دهد که عرب‌ها به آن «خلب» می‌گوید، یعنی نوعی کاریزمای نهفته.

یک مقام ارشد عراقی هم در مورد سردار سلیمانی به نیویورکر گفته است: زمانی که وارد اتاقی می‌شود که مثلا 10 نفر در آن حضور دارند، او جلو نمی‌آید، همان‌جا در طرف دیگر اتاق بسیار آرام می‌نشیند. صحبتی نمی‌کند، نظری نمی‌دهد و تنها می‌نشیند و گوش می‌دهد. و البته قطعا همه در آن اتاق تنها به او فکر می‌کنند.

نوشته شده در یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 05:54 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |

خجسته باد این پیروزیدربهار آزادی جای  شهدا خالیرندى كجا؟ كه جرأت ساقى شدن كند
شولاى شوق و شور و شرر را به تن كند

ناگه یكى به هیبت دریا قیام كرد
كوه شكوه گل زد و یكجا قیام كرد

میرى رسید، جمع نمود این قبیله را
بالا كشید شعله سرد فتیله را

چرخى زد و سرود كه هان! قُم مِنَ السّكون
رقصى گرفت و خواند كه حىّ عَلى الجنون

سر زد چون آفتاب، كه دوران شب بس است
روز محمد(ص) است، شب بولهب بس است

پا شد پر از خروش، كه آتش به پا كنید
چرخى زنید، سوگ سیاوش به پا كنید

فریاد زد بلند كه غیرت نمرده است
زنده است علىّ، ولى و ولایت نمرده است

درویش رند پاشد و دف را به كف گرفت
پشتش هزار مست به یك لحظه صف گرفت

او با تمام حنجره خویش مى‏سرود
كه‏ اى شانه‏ هاى زخمى محنت‏كش كبود

باور كنید موسم آرش رسیده است
فصل جنون خون سیاوش رسیده است

باور كنید تله شیطان گسستنى است
این دیو رفتنى است، طلسمش شكستنى‏ست

باور كنید موسم سبز چراغ را
سال بهار را و سحر را و باغ را

باور كنید شیشه عمر هوس شكست
فصل رهایى‏ست، غرور قفس شكست

باور كنید گردش این مى‏به كام ماست
باور كنید قرعه مستى به نام ماست

مؤمن شوید باز به آغاز فصل نور
مؤمن شوید باز به قانون اصل نور

شب، گرچه زجر از خم زنجیر مى‏كشیم
فردا، قسم به فجر كه شمشیر مى‏كشیم

فردا، قسم به صبح كه فرداى دیگر است
فردا، درست فصل شروع كبوتر است

نوشته شده در دوشنبه 14 بهمن 1392 ساعت 07:37 ق.ظ توسط علی عرب عامری نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak